Gereksinim Bursları

Burs Ofisi’ne yapılan başvurular, Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Başvurular Burs Ofisi tarafından duyurulan zamanlarda başvuru formu doldurularak Burs Ofisi’ne yapılır. Bursiyerler, belirli burslarla ilgili akademik birim görüşü ve varsa burs verenin belirlediği koşullar göz önüne alınarak Burs Komisyonu tarafından belirlenir.

Yüksek Lisans bursu 4 dönem için verilir. Bursların devamı dönem sonlarında yapılan değerlendirmelerle sağlanır. Burslar, akademik danışmanın önerisi ve Burs Komisyonu kararıyla en fazla 1 dönem uzatılabilir.

Bağlı olduğu enstitü yönetim kurulu onayıyla mazeretinden dolayı dönem izni alan öğrenciye, izinli olduğu süre boyunca burs ödemesi yapılmaz. İzinli olduğu süre içinde bursiyere ödeme yapılmışsa, ödemeler izleyen döneme mahsup edilir.

Bursiyer seçiminde, herhangi bir yerde çalışmayan ya da burs almayan öğrencilere öncelik verilir.

Bilimsel hazırlık dersleri (remedial courses) burs süresi içerisinde tamamlanmalıdır.

Dil Hazırlık sınıfı destek dışındadır.

Değerlendirmeler dönem sonlarında, Burs Yönergesi, varsa burs verenin belirlediği koşullar, not belgesi ve tez/anabilim dalı danışmanının yazısı göz önüne alınarak yapılır.

Yüksek Öğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası dışında) alan öğrencilerin bursu iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.

Boğaziçi Üniversitesi Burs Yönergesi